Ngày 37. GIỮ LỜI CHÚA

Đức Giê-su nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51)

Thân phận con người được đều theo một quy luật “sinh – lão – bệnh – tử”. Có sinh ắt có tử, nên cái chết xem ra là một điều hiển nhiên. Ai cũng phải trải qua cái chết. Tuy nhiên, trong cái nhìn của tôn giáo, cuộc đời không đơn thuần được cân đo đong đếm bằng những điều kiểm chứng được bằng giác quan. Với cái nhìn của niềm tin, cuộc sống con người hiện tại như một sự chuẩn bị cho cuộc đời mới, đời sống sau khi đã chết.

Người tin vào Thiên Chúa không tin con người có nhiều kiếp sống ở trần gian này. Đời sau hay “kiếp sau” trong niềm tin Ki-tô giáo là chung cục, là đích đến có tính vĩnh cửu. Được vào nơi hạnh phúc Nước Trời, hay trầm luân hỏa ngục chịu khổ đều là vĩnh viễn. Cho nên cuộc sống này như chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh viễn ấy. Đó là “nơi về” đích thực. Câu nói “sống gởi thác về” là như vậy.

Tuy nhiên, niềm tin vào sự sống vĩnh cửu ấy không dễ được hiểu và đón nhận, vì nó nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đó là một “thế giới” của niềm tin. Niềm tin này được đặt nền trên sự phục sinh của chính Đức Giê-su. Ngài đã phục sinh và mở đường vào sự sống đời đời cho toàn thể nhân loại.

Với người Do thái, họ tin vào Thiên Chúa. Phần thưởng của việc giữ giao ước với Chúa là được Chúa chúc lành cho đời sống hiện tại, được cư ngụ trong vùng đất Chúa hứa ban. Nhưng họ chưa hẳn đã đi tới niềm tin vào sự phục sinh.

Đức Chúa phán cùng Abraham: “Phần ngươi, hãy giữ giao ước của Ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác” (St 17,9).

Đức Giê-su lại nói tới việc “không bao giờ phải chết” như là phần thưởng cho những kẻ tin vào lời của Ngài. Đây là một điều quá sức tưởng tượng đối với người Do thái, bởi vì từ trước tới nay, chưa có ai sống mãi mãi, ngay cả với tổ phụ Abraham là tổ phụ của họ trong niềm tin. Chính vì thế, họ đã chống đối và muốn ném đã Đức Giê-su.

Trong diễn từ của Đức Giê-su, Ngài cho thấy Ngài là Đấng Hằng Hữu (Ga 8,58). Đây là đặc tính riêng thuộc về Thiên Chúa. Chính Ngài là Lời Thiên Chúa đến với loài người để hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta. Lời của Ngài có sức biến đổi chúng ta, không phải giúp chúng ta sống tốt hơn, nhưng đưa chúng ta tới chỗ chiến thắng cái chết. Thân phận con người là phải chết, nhưng nhờ quyền năng phục sinh của Đức Giê-su, con người sẽ bước vào sự sống vĩnh cửu.

Phần thưởng cho những người sống theo Lời Chúa là vĩnh cửu, và đương nhiên, hệ quả cho những người tội lỗi cũng là vĩnh cửu. Cho nên, cuộc sống hiện nay là cơ hội chọn lựa của chúng ta, là thời gian chúng ta chuẩn bị cho “nơi về” có tính vĩnh cửu của chúng ta. Hãy mở lòng để đón nhận sự sống vĩnh cửu của Chúa Giê-su cho cuộc đời mai sau của chúng ta, qua việc lắng nghe và tuân giữ lời của Chúa Giê-su.

 

Leave a Comment.